Навигация

Документи за самоличност

Необходими документи за издаване и подмяна на документи за самоличност - БДС

1. Необходими документи за лица български граждани

       Попълненото заявление за издаване на документ за самоличност
       Удостоверение за постоянен адрес, заверено от Общината, в която живее - изисква се само при издаване на първа лична карта и при промяна на постоянен адрес .
       Актуална снимка
       Стария документ за самоличност
       Акт за раждане - при издаване на първи документ за самоличност и при изгубени документи за самоличност.
       Документ за платена такса от банка по сметка на ОД на МВР - Монтана
       При подаване на заявление за издаване на паспорт непълнолетните лица трябва да бъдат придружени от двамата родители.
       При промяна на персоналните данни - удостоверителен документ от съответната община, съд или РУ "ГРАО", потвърждаващ данните в заявлението.

Забележка
       Заявление се закупува от служба “Документи за самоличност” при ОДП и РПУ
       Подаването на документите става лично в ОД на МВР или РУ на МВР по постоянен адрес. Ако гражданинът не може да стори това, той подписва заявлението лично пред нотариус, като снимката е залепена предварително, а нотариусът го заверява с подпис, дата и печат в раздела “Служебна информация”. В този случай заявлението се подава от изрично упълномощено от гражданина лице.
       Заявление за издаване на нови документи за самоличност при ползване на  бърза и експресна услуга са приемат за цялата област само в ОД на МВР–Монтана.
       Заявление за издаване на паспорт на лица ненавършили 18 години и на поставени под запрещение се подава задължително от техните родители, настойници или попечители, които полагат подпис в заявлението пред длъжностното лице. Детето задължително присъства. Ако единият родител е възпрепятстван или отсъства, той следва да упълномощи с изрично нотариално заверено пълномощно другия родител или друго пълнолетно лице да го представлява при подаване на заявлението за издаване на паспорт или се представя някой от следните документи:
       1. влязло в сила съдебно решение за разрешение за издаване паспорт на лице, не навършило 18-годишна възраст, без съгласие на отсъстващия родител;
       2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;
       3. препис-извлечение от акт за смърт.
       Незрящите, както и лица с физически недъзи на горните крайници, които по обективни причини не са в състояние да подпишат заявленията и са представили удостоверителни документи, не полагат подписи върху тях. В тези случаи длъжностното лице прочита съдържанието на заявлението на глас в присъствието и на двама свидетели. При одобрение свидетелите подписват заявлението. Неграмотните, които не могат да се подписват, не полагат подпис. В тези случаи длъжностното лице прочита съдържанието на заявлението на глас в присъствието и на двама свидетели. При одобрение заявлението се подписва от свидетелите, а неграмотният полага пръстов отпечатък от десния показалец върху него. Гражданинът поставя подписа си на заявлението в присъствието на служебно лице от звено “Български документи за самоличност”. Постоянният адрес е избраният от гражданина адрес в населеното място, в чийто регистър на населението е или ще бъде вписан. На този адрес той упражнява избирателното си право, получава социална и безплатна медицинска помощ. Постоянният адрес има силата на досегашното местожителство с разликата, че всеки може да го избере свободно. За постоянен адрес на малолетен или непълнолетен се посочва постоянния адрес на родителите му или на единия от тях, когато техните постоянни адреси са различни. При подаване на заявление за издаване на документ за самоличност, гражданинът представя актуална снимка, направена до шест месеца преди подаване на заявлението, съответстваща на изискванията на Закона за българските документи за самоличност. Снимката трябва да бъде цветна, с височина 45мм и широчина 35мм, като височината на изобразяваното лице от долната част на брадичката до върха на главата трябва да бъде между 25 и 35мм, като изобразеното лице е в анфас.
Снимки с мустаци, брада, перука или очила се приемат за валидни, само ако лицето ги носи постоянно. При премахване на брадата или мустаците се правят нови документи за самоличност. Не се приемат снимки, отпечатани на хартия “Polaroid”.
       Получаването на новите документи става лично, а по изключение – от упълномощено лице след представяне на изрично пълномощно, заверено от нотариус, регистриран в Българската нотариална камара или от българските дипломатически представителства в чужбина.Когато лицето притежава стар документ от същия вид, връчването на новия документ става след предаване на стария. Ако старият документ не може да бъде представен (защото е изгубен, откраднат, унищожен и др.), получаването на новия става срещу документ за платена глоба по наказателно постановление или друг документ, доказващ платена санкция за неопазения документ или срещу официален оневиняващ документ, резолиран от началника на служба “Документи за самоличност”.Ако в стария паспорт има данни, необходими на притежателя (валидни визи, гранични печати и др.), се допуска предоставянето му за временно ползване заедно с новия, след унищожаването му (чрез перфорация), съгласно изискванията на нормативната база. В този случай притежателят се задължава да го върне след определения срок. Паспортите и  личните карти на лица под 18 години се получават и съхраняват от техните родители и настойници.
       Необходимостта от допълнителни проверки, свързани с издаването на документ за самоличност, е основание за отказ за издаване на документ за самоличност чрез бърза или експресна услуга.  Издаването на български документи за самоличност на непълнолетни и на поставени под ограничено запрещение лица се извършва лично, а на малолетни и на поставени под пълно запрещение лица - чрез техните законни представители. Гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон, да удостоверят своята самоличност. Гражданите, притежатели на български документи за самоличност, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване
Гражданин, намерил документ за самоличност, е длъжен да го предаде на органите на Министерството на вътрешните работи.

2. Необходими документи за лица със статут – бежанец или кандидат бежанец
      
        На гражданите, със статут на БЕЖАНЦИ, ще бъде издавана карта на бежанец, която ще замества досегашното удостоверение за самоличност на чужденец. За издаването й пребиваващите в страната бежанци подават:
        Заявление - образец. То се закупува от звеното "Български документи за самоличност” на ОД на МВР. Данните в заявлението се попълват на пишеща машина или на ръка, четливо, с печатни букви;
        Две цветни снимки, изготвени съгласно изискванията и стандартите за българските документи за самоличност;
        Документ за платена държавна такса 
        Документи от общината:
         - заявление за постоянен адрес
         - удостоверение за вписване в картотечния регистър
        Решение от Агенцията за бежанци към Министерски съвет
        Ксерокопие от удостоверението за бежанец
        Ксерокопие от предишния документ за самоличност и от удостоверението за пътуване зад граница /ако са имали такива/.
        Заявленията се подават лично от лицето на гишетата за административно обслужване на чужди граждани в група"БДС” при ОД на МВР .
        
           На гражданите, със статут на КАНДИДАТ-БЕЖАНЦИ, ще бъде издавана временна карта на бежанец, която ще замества досегашното удостоверение за самоличност на чужденец. За издаването й, пребиваващите в страната кандидат-бежанци подават:
        Заявление - образец. То се закупува от звеното"БДС” при ОД на МВР. Данните в заявлението се попълват на пишеща машина или на ръка, четливо, с печатни букви;   Две цветни снимки, изготвени съгласно изискванията и стандартите за българските документи за самоличност;
        Документ за платена държавна такса.
        Решение от Агенцията за бежанци към Министерски съвет
        Ксерокопие от предишния документ за самоличност /ако са имали такъв/
        Заявленията се подават лично от лицето на гишетата за административно обслужване на чужди граждани "БДС” при ОД на МВР.