Навигация

Пътна полиция

Необходими документи за регистрация и промяна в регистрацията на МПС - ПП

 

1. Необходими документи за за промяна на регистрационен номер

       Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път,
       Квитанция за платена такса МПС;
       Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";
       Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Монтана /ако е фи рма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/.
       Старите табели с регистрационни номера и свидетелство за регистрация.
       МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние.
 
Забележка
:
       Ако единият номер е загубен или унищожен, собственикът подава саморъчно написана декларация. При липса на регистрационна табела същата/те/ се обявява за издирване от РУ на МВР.

2. Необходими документи за за промяна на собственост

       Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път,
       Договор – копие и оригинал;
       Квитанция за платена такса МПС;
       Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";
       Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Монтана /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/.
       Свидетелство за регистрация на МПС.
       МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние, ако се подменят регистрационните табели или данните на МПС.
       При промяна на собствеността без промяна на регистрационните табели или данните на МПС, не се извършва идентификация и проверка на техническото състояние.

Забележка
:
       Регистрационни номера не отговарящи на БДС се подменят задължително.

3. Необходими документи за бракуване на МПС

       Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път,
       Табели с регистрационни номера и свидетелство за регистрация.
       Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Монтана /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/.
       Декларация от собственика, че ще съхранява МПС в собствен имот, или документ, че МПС е предадено в лицензиран пункт за разкомплектоване на МПС
       МПС не се представя за идентификация и проверка на техническото състояние.

4. Необходими документи за регистрация на МПС от друг регион 

       Писмени заявления за регистрация, издадени по служебен път-2бр.,
       Копие на свидетелството за регистрация – 1бр.
       Документ за собственост – оригинал и копие .
       Квитанция за платена такса МПС;
       Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";
       Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Монтана /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/.
       Старите табели с регистрационни номера и свидетелство за регистрация.
       МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние.

5. Необходими документи за издаване на дубликат но свидетелство за регистрация на МПС

       Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път,
       Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно свидетелство.
       Квитанция за платена такса МПС;
       Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";
       Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Монтана /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/.
       МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние

6. Необходими документи за първоначална регистрация на МПС

        Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път,
        Документ за собственост за придобиване на ППС в чужбина
        Оригинал на свидетелство за регистрация на ППС в чужбина.
        Митническа декларация /ако ППС е внос от страна, която не е член на ЕС/.
        Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";
        Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Монтана /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/.
        МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние.

7. Необходими документи за транзитна регистрация на МПС

        Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път,
        Документ за собственост за придобиване на ППС в чужбина
        Оригинал на свидетелство за регистрация на ППС в чужбина.
        Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";
        Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Монтана /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/.
        МПС не се представя за идентификация и проверка на техническото състояние.
        Срокът на валидност на транзитната регистрация е до 30 дни.

 Забележка
        Превозното средство се представя в "Пътна полиция" за идентификация, единствено при издаване на транзитна регистрация, с цел напускане на Република България, поради износ.

Забележка
        При регистрация на автомобил на фирма се представят всички решения от съда за регистрация на фирмата. Представя се пълномощно и копие от пълномощно от фирмата /печат, изх. №/, регистрираща автомобила или се явява лично управителя с личния си паспорт.

8. Технически прегледи

       Съгласно Глава 4 от Наредба І – 45 на МВР в сектор "КАТ" гр.Монтана се извършва проверка на техническото състояние на всички видове ППС при :
                    - първоначална регистрация
                    - промяна на собствеността
                    - пускане в движение на спрени от движение ППС
                    - възстановяване на регистрацията на ППС
                    - промяна в конструкцията 
       При първоначална регистрация и възстановяване на прекратена регистрация на ППС се извършва преглед за техническата им изправност. 
       Когато представеното на този преглед ППС отговаря на изискванията на ЗДП, актовете за прилагането му и на БДС, прегледът се заверява от назначеното лице върху знак за технически преглед (ЗТП) по образец на МВР, като се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен преглед, както следва :
                    - на автобусите и таксиметровите автомобили за превоз на хора – след шест месеца;
                    - на товарните автомобили и ремаркета към тях за превоз на товари и на специалните автомобили - след една година;
                    - на леките автомобили:
                                  а) ако са фабрично нови - след три години;
                                  б) за всички останали - след една година;
                    - на колесните трактори и ремаркетата към тях - след две години;
                    - на мотопеди - не подлежат на периодичен преглед;
                    - на мотоциклетите - след две години
       Знакът за технически преглед е задължителен и се поставя от вътрешната страна на предното стъкло. Където това не е възможно, ЗТП се съхранява в свидетелството за регистрация!